Le Samedi 24 juillet 2021 de 10h45 à 12h00
Le Samedi 11 septembre 2021 de 14h00 à 17h00
Le Dimanche 19 septembre 2021 de 08h00 à 18h00
Le Mercredi 29 septembre 2021 de 14h00 à 17h00
Le Samedi 02 octobre 2021 de 14h00 à 16h00